OM VIAB

beprövad i 50 år

OM VIAB

beprövad i 50 år

Verksamhetsår
0 +
Uppdrag
0 +

När delarna är starka – är metoden stark

VIAB-metoden för rengöring är beprövad sedan 45 år tillbaka ute i det praktiska arbetslivet! VIABs högtrycksrengöring och vattenbearbetning har funnits på marknaden sen 1971. Det finns idag skräddarsydda VIAB-utrustningar och arbetsmetoder utprovade för många olika branscher, t ex fordonsverkstäder, biltvättanläggningar, serviceanläggningar, kärnkraftverk, processindustri, storkök och livsmedelsindustri. Vi bygger VIAB-metoden på fyra starka kort:

Läs mer om våra Miljöval

VIABs verksamhet skall styras av ett aktivt miljöengagemang. Det är ledningens och alla medarbetares gemensamma ansvar och uppgift att följa denna policy. Vårt miljöarbete skall långsiktigt inriktas mot att resursbehov och miljöpåverkan vid tillverkning, användning och service av dem begränsas så mycket som möjligt, med hänsyn till känd teknik och våra ekonomiska resurser. För att detta skall vara möjligt skall vi alltid sträva efter att:

  • I förväg utvärdera miljökonsekvenser av alla nya verksamheter och produkter och angripa problem vid källan.
  • I alla led förbättra hushållningen med material, ämnen, energi och vatten samt i konstruktioner och manualer verka för ökad återvinning av restprodukter, vatten och avfall både i den egna verksamheten och i användningen av våra produkter.
  • Genom planering söka förhindra miljöolyckor samt förebygga förorening genom att minimera (helst utesluta) användningen av ämnen och kemikalier som kan vara skadliga för människa och miljö.
  • Dokumentera vårt miljöarbete och sätta mål i syfte att uppnå en ständig förbättring av vårt miljöarbete. Följa och om så är möjligt överträffa miljökrav i anvisningar, råd och lagar. Använda råvaror och tillhandahålla ämnen och material som så långt det är möjligt är framställda av förnyelsebara eller återvunna naturtillgångar.
  • Transportera på ett effektivt sätt och med fordon som är så lite miljöpåverkande som möjligt och där så är möjligt använda återvinningsbart eller återvunnet emballage.
  • Tillämpa en öppenhet i miljöfrågor såväl internt som med externa intressenter.
  • Upprätthålla medarbetares miljökompetens genom information och utbildning.
  • Verka för en arbetsmiljö som främjar ökat arbetsinnehåll, inflytande, personlig utveckling och säkerhet.

Vårt koncept

Individuell personlig service – med överenskomna intervaller – ger mindre slitage på maskiner, lägre förbrukning av rengöringsmedel, lägre vattenförbrukning och lägre lager/leveranskostnader.

Kunskapen

VIAB-metoden bygger på 45 års införskaffande av kunskap och erfarenhet från det praktiska arbetslivet. Vi försöker hela tiden sikta på den totala rengöringsekonomin. Det betyder att vi helst ger våra kunder totallösningar som kan omfatta teknisk konsultation, val eller projektering av utrustning eller totalleverans av utrustning, kemmedel, metod och service.

Maskinerna

VIABs högtryckstvättar, pumpar, industrisugare och rika tillbehörsprogram är ett begrepp i branschen. Genomgående hög kvalitet som tål hårda tag. Vi specialanpassar våra maskiner och utrustningar för olika branscher och kundkrav. Allt från små mobila högtryckstvättar till datastyrda lastbilstvättar.

Kemikalierna

VIABs rengöringsmedel är speciellt sammansatta för varje användningsområde. Kemikalierna är samstämda med våra maskiner för optimal ekonomi och verkningsgrad. Samtliga produkter är registrerade hos Kemikalieinspektionen, testade och godkända enligt IVL metod 2. De flesta bilvårdsprodukter är godkända och uppsatt på Kemikaliesvepets lista över bilvårdsprodukter ”bra miljöval”. Använder du våra produkter kan du vara säker på att du minimerar hälsorisker samtidigt som du gör naturen en stor tjänst.

Service

En högtryckstvätt utsätts för hårda tag. Och det kan förstås bli aktuellt med service och reparationer när man minst anar det. Men lika ofta kanske det förväntade resultatet uteblir därför att maskin och rengöringsmedel inte kommer överens. Våra högtryckstekniker klarar hela biten. Från kunskap och maskiner till rengöringsmedel och service. Du har bara en servicepartner att tala om oavsett problem. Ring eller skriv till oss så är första steget taget för bättre, effektivare och mer ekonomisk rengöring.